top of page

Montegordo-online 

Is ontstaan uit een combinatie van Toerisme en Sport waarbij activiteiten en evenementen centraal staan.

Montegordo- online eigenaar is vanaf 2008 geïntegreerd met "Grupo Coaracao Da Cidade" Deze is tevens werkpartner met de vermelde Guesthouses.

 

Als onderneming

Organiseren wij voor kleine en grote groepen super activiteiten tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Onze kennis en contacten in Vila Real SA zijn zodanig dat wij u ten alle tijde kunnen helpen met het organiseren en boeken van arrangementen. Het is een groot voordeel dat wij als onderneming op deze locatie actief zijn en wonen. Tevens hebben wij een bevoorrechte positie omdat we in direct contact staan met het management van verschillende diensten

 

Vliegtickets

Het boeken van gunstige vluchten is niet altijd eenvoudig. Indien wenselijk willen wij u graag helpen met het zoeken naar goedkope tickets.

 

Kosten

Uit onze beleving en ervaring is gebleken dat er zich behoorlijke prijsverschillen voordoen in onze branche. Het is voor vele geïnteresseerde een behoorlijke doorn in het oog, dat de aangegeven prijs vaak wordt overschreden met bijkomende extra kosten.

 

Waarom zou u voor ons kiezen

Montegordo-online is een transparante onderneming, en biedt arrangementen met 100% prijsgarantie. Bij ons geen "verborgen" extra kosten en wij bieden arrangementen aan onder de voorwaarden, zoals omschreven bij onze accommodaties en aanbiedingen. Wij hanteren vaste prijzen vanaf 15 september 2017 t/m 15 juni 2018 en accepteren alleen directe boekingen van groepen of verenigingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over onze aangeboden arrangementen, bel of mail ons geheel vrijblijvend en wij zullen u proberen direct te voorzien van antwoorden op uw vragen.

 

Privacyverklaring

 

Montegordo-online, gevestigd te Portugal, Rua Sousa Martins N 17 - 8900-300 Vila Real de Santo Antonio - NIF: 262298872,  hecht veel waarde

aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SportsAlgarve.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Europese wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn in deze privacy policy beschreven.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

  • Geen persoonsgegevens door zullen geven aan ander partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en dat wij deze respecteren.

 

Als montegordo-online zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring,

of in algemene zin vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen via ons e-mailadres montegordo-online@hotmail.com

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN. 


​1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Montegordo-online is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan montegordo-online toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.


​2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit.

​3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit.


​4. De Deelnemer vrijwaart montegordo-online voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

5. De Deelnemer vrijwaart montegordo-online voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan SportsAlgarve toe te rekenen opzet of grove schuld.

Vergeet niet om een Annuleringsverzekeringen en Reisverzekering af te sluiten.

bottom of page